Forms in Lao

ກະຸລນາບອກໃ ້ຫພວກເົຮາູ້ຮ ້ຖາ ່ທານ ້ຕອງການຄວາມ ່ຊວຍເືຼຫອ ເື່ນອງຈາກ ່ທານເົ້ວາພາສາອັ ງິກດໍ່ບ ້ໄດ ືຼຫ ີມຄວາມິພການ. ີມການ ່ຊວຍເືຼຫອ ້ດານພາສາໂດຍໍ່ບເສຍ ່ຄາທໍ ານຽມ ແລະ/ືຼຫ ີມຸອປະກອນຊ່ ວຍເືຼຫອ ແລະ ກາ ໍນບິລກາ ື່ນອນໆໃ ້ຫຕາມການຮ້ ອງໍຂ. ເື່ພອ ັຮບການໍບິລການນາຍແປພາສາໂດຍໍ່ບເສຍ ່ຄາ ໍທານຽມ, ໂທຫາ 866-719-0141 ືຼຫ ຖາມູ່ຢ ້ຫອງການຂອງ DSS (ໜ່ ວຍງານ ໍບິລການສັ ງ ົຄມ) ໃນທ້ ອງິ່ຖນ. ຼັຫງຈາກຂໍ້ ຄວາມໄ ້ດ ັບນຶທກໄ ້ວແ ້ລວ, ່ທານຈະິຕດໍ່ຕຫາ ູ້ຜ ັຮບສາຍໂທລະ ັສບຜູ້ ີ່ທສາມາດສະໜອງນາຍແປພາສາໃ ້ຫ ່ທານ. ້ຖາທ່ ານີມຄວາມິພການ ແລະ ້ຕອງການຄວາມ ່ຊວຍເືຼຫອໃນກາ ື່ນສສານ, ໂທຫາ 866-719-0141 ືຼຫ TTY: 71
Title Effective Date
NCFAST - 20009 Form in Lao Nov 16, 2022 02:17 PM