Cov ntaub ntawv nyob rau hauv Hmong - Forms in Hmong

Thov qhia rau peb paub yog hais tias koj xav tau kev pab vim yog koj tsis txawj hais lus Askiv los yog muaj ib qhov kev tsis taus. Qhov kev pab yam lus hais yog pab dawb xwb thiab/los sis lwm yam kev pab thiab cov kev pab cuam yog muaj raws li thov. Yog xav kom tau txais cov kev pab cuam kws txhais lus pub dawb, ces hu rau 866-719-0141 los sis nug tau ntawm DSS lub chaw ua hauj lwm hauv cheeb tsam zej zos. Tom qab tau kaw cov lus cia lawm, koj yuav mus cuag tau tus neeg teb xov tooj uas tuaj yeem muab tus kws pab txhais lus rau koj tau. Yog hais tias koj muaj ib qhov kev tsis taus thiab xav tau kev pab rau fab kev sib txuas lus, ces hu rau 866-719-0141 los sis TTY: 711.