Các biểu mẫu bằng tiếng Việt - Forms in Vietnamese

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị cần hỗ trợ vì quý vị không nói được tiếng Anh hoặc bị khuyết tật. Hỗ trợ miễn phí về ngôn ngữ và/hoặc các hỗ trợ và dịch vụ khác được cung cấp theo yêu cầu. Để nhận dịch vụ thông dịch viên miễn phí, hãy gọi số 866-719-0141 hoặc hỏi tại văn phòng địa phương của DSS. Sau khi nghe tin nhắn đã được ghi lại, quý vị sẽ tiếp xúc với một nhân viên có thể cung cấp thông dịch viên cho quý vị. Nếu quý vị bị khuyết tật và cần hỗ trợ về giao tiếp, hãy gọi số 866-719-0141 hoặc TTY: 711.
Title Effective Date
DSS-10001_VI: Dành Cho Khách Hàng Có Trình Độ Anh Ngữ Hạn Chế (Limited English Proficiency hay LEP) Và Khách Hàng Bị Suy Giảm Nhận Thức Mar 26, 2014 04:10 PM
DSS-1678_VI: BẢN TUYÊN THỆ THAY THẾ Mar 07, 2014 12:15 PM
DSS-1688_VI: Chỉ Định Đại Diện Được Ủy Quyền Mar 07, 2014 12:20 PM
DSS-2435I_VI: Mẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn và Phỏng Vấn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services hay FNS) Dec 10, 2014 12:20 PM
DSS-2435I_VI: Mẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn và Phỏng Vấn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services hay FNS) Dec 10, 2014 12:20 PM
DSS-2435R_VI: Mẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services hay FNS) Dec 10, 2014 12:25 PM
DSS-2435sri_VI: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM Jan 09, 2015 12:25 PM
DSS-3449_VI: Uỷ Quyền Nhận Thực Phẩm Được Quyên Góp Của USDA Mar 21, 2014 12:30 PM
DSS-6240A_VI: Thông Tin Chương Trình Và Các Quyền Và Trách Nhiệm Của Bạn Mar 07, 2014 12:30 PM
DSS-8107_VI: CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG THÔNG BÁO VỀ PHÊ DUYỆT/TỪ CHỐI Mar 07, 2014 12:35 PM
DSS-8173_VI: Công Bố Cho Mục Đích Liệt Kê Mar 07, 2014 12:40 PM
DSS-8176_VI: MẪU ĐÓNG GÓP Mar 07, 2014 12:40 PM
DSS-8205_VI: Thư Xác Nhận Của Chủ Nhà Mar 10, 2014 12:40 PM
DSS-8207_VI: Đơn Đăng Ký Dịch Vụ Dinh Dưỡng Và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services) Dec 10, 2014 12:45 PM
DSS-8207A_VI: Thông Tin Chương Trình, Các Quyền và Trách Nhiệm Dec 10, 2014 12:50 PM
DSS-8207ssi_VI: SSI/Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm Đơn Xin Mar 10, 2014 12:50 PM
DSS-8217_VI: Chuyển Khoản Phúc Lợi Bằng Điện Tử Yêu Cầu Ghi Nợ Tài Khoản Mar 10, 2014 12:50 PM
DSS-8230_VI: THÔNG BÁO BUỔI HẸN SỰ LIÊM CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH Mar 10, 2014 12:55 PM
DSS-8231_VI: YÊU CẦU THÔNG TIN Mar 10, 2014 12:55 PM
DSS-8240_VI: KHIẾU NẠI DỊCH VỤ DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM Mar 10, 2014 12:55 PM