Các biểu mẫu bằng tiếng Việt - Forms in Vietnamese

Title Effective Date
DSS-10001_VI: Dành Cho Khách Hàng Có Trình Độ Anh Ngữ Hạn Chế (Limited English Proficiency hay LEP) Và Khách Hàng Bị Suy Giảm Nhận Thức Mar 26, 2014 04:10 PM
DSS-1678_VI: BẢN TUYÊN THỆ THAY THẾ Mar 07, 2014 12:15 PM
DSS-1688_VI: Chỉ Định Đại Diện Được Ủy Quyền Mar 07, 2014 12:20 PM
DSS-2435I_VI: Mẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn và Phỏng Vấn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services hay FNS) Dec 10, 2014 12:20 PM
DSS-2435I_VI: Mẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn và Phỏng Vấn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services hay FNS) Dec 10, 2014 12:20 PM
DSS-2435R_VI: Mẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services hay FNS) Dec 10, 2014 12:25 PM
DSS-2435sri_VI: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM Jan 09, 2015 12:25 PM
DSS-3449_VI: Uỷ Quyền Nhận Thực Phẩm Được Quyên Góp Của USDA Mar 21, 2014 12:30 PM
DSS-6240A_VI: Thông Tin Chương Trình Và Các Quyền Và Trách Nhiệm Của Bạn Mar 07, 2014 12:30 PM
DSS-8107_VI: CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG THÔNG BÁO VỀ PHÊ DUYỆT/TỪ CHỐI Mar 07, 2014 12:35 PM
DSS-8173_VI: Công Bố Cho Mục Đích Liệt Kê Mar 07, 2014 12:40 PM
DSS-8176_VI: MẪU ĐÓNG GÓP Mar 07, 2014 12:40 PM
DSS-8205_VI: Thư Xác Nhận Của Chủ Nhà Mar 10, 2014 12:40 PM
DSS-8207_VI: Đơn Đăng Ký Dịch Vụ Dinh Dưỡng Và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services) Dec 10, 2014 12:45 PM
DSS-8207A_VI: Thông Tin Chương Trình, Các Quyền và Trách Nhiệm Dec 10, 2014 12:50 PM
DSS-8207ssi_VI: SSI/Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm Đơn Xin Mar 10, 2014 12:50 PM
DSS-8217_VI: Chuyển Khoản Phúc Lợi Bằng Điện Tử Yêu Cầu Ghi Nợ Tài Khoản Mar 10, 2014 12:50 PM
DSS-8230_VI: THÔNG BÁO BUỔI HẸN SỰ LIÊM CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH Mar 10, 2014 12:55 PM
DSS-8231_VI: YÊU CẦU THÔNG TIN Mar 10, 2014 12:55 PM
DSS-8240_VI: KHIẾU NẠI DỊCH VỤ DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM Mar 10, 2014 12:55 PM