Các biểu mẫu bằng tiếng Việt - Forms in Vietnamese

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị cần hỗ trợ vì quý vị không nói được tiếng Anh hoặc bị khuyết tật. Hỗ trợ miễn phí về ngôn ngữ và/hoặc các hỗ trợ và dịch vụ khác được cung cấp theo yêu cầu. Để nhận dịch vụ thông dịch viên miễn phí, hãy gọi số 866-719-0141 hoặc hỏi tại văn phòng địa phương của DSS. Sau khi nghe tin nhắn đã được ghi lại, quý vị sẽ tiếp xúc với một nhân viên có thể cung cấp thông dịch viên cho quý vị. Nếu quý vị bị khuyết tật và cần hỗ trợ về giao tiếp, hãy gọi số 866-719-0141 hoặc TTY: 711.
Title Effective Date
DSS-8550_VI: MẪU BÁO CÁO THAY ĐỔI Dec 11, 2014 01:00 PM
DSS-8551_VI: THÔNG BÁO VỀ SỰ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TỪ CHỐI HOẶC TÌNH TRẠNG ĐANG CHỜ Mar 10, 2014 01:00 PM
DSS-8553_VI: THÔNG BÁO VỀ HÀNH ĐỘNG BẤT LỢI Mar 10, 2014 01:00 PM
DSS-8554_VI: THƯ THÔNG BÁO PHÁT QUÁ Mar 10, 2014 01:00 PM
DSS-8556_VI: THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN Mar 10, 2014 01:05 PM
DSS-8557_VI: THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TRONG PHIÊN XỬ TRUẤT QUYỀN CỦA TIỂU BANG Mar 10, 2014 01:05 PM
DSS-8558_VI: HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỐI VỚI BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN HÀNH CHÍNH Mar 10, 2014 01:05 PM
DSS-8562_VI: TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI Mar 10, 2014 03:40 PM
DSS-8584_VI: THƯ VỀ VIỆC PHÁT QUÁ CỐ Ý VI PHẠM CHƯƠNG TRÌNH Mar 10, 2014 03:40 PM
DSS-8586_VI: THÔNG BÁO TRUẤT QUYỀN Mar 10, 2014 03:40 PM
DSS-8587_VI: HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỐI VỚI VIỆC KHƯỚC TỪ BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN HÀNH CHÍNH Mar 10, 2014 03:45 PM
DSS-8588_VI: GIẤY KHƯỚC TỪ BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN Mar 10, 2014 03:45 PM
DSS-8594_VI: Thông Báo Hết Hạn Mar 10, 2014 03:45 PM
DSS-8604_VI: Thỏa Thuận Hoàn Lại Số Tiền Phát Thừa Mar 10, 2014 03:45 PM
DSS-8605_VI: THÔNG BÁO Ý ĐỊNH CHUYỂN KHOẢN NỢ TỚI BỘ TÀI CHÍNH HOA KỲ ĐỂ HOÀN TRẢ NỢ Mar 10, 2014 03:50 PM
DSS-8606_VI: Thông Báo Về Quyết Định Xem Xét của TOP Tại Địa Phương Mar 10, 2014 03:50 PM
DSS-8607_VI: Gần đây chúng tôi đã Jan 27, 2014 03:50 PM
DSS-8608_VI: Chúng tôi vừa thu nợ và áp dụng một số tiền yêu cầu bồi thường của quý vị cho Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm. Jan 27, 2014 03:55 PM
DSS-8609_VI: Gần đây chúng tôi đã Jan 27, 2014 03:55 PM
DSS-8610_VI: Gần đây chúng tôi đã Jan 28, 2014 03:55 PM