NCDHHS policies and manuals logo

Forms in Vietnamese – Các biểu mẫu bằng tiếng Việt

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị cần hỗ trợ vì quý vị không nói được tiếng Anh hoặc bị khuyết tật. Hỗ trợ miễn phí về ngôn ngữ và/hoặc các hỗ trợ và dịch vụ khác được cung cấp theo yêu cầu. Để nhận dịch vụ thông dịch viên miễn phí, hãy gọi số 866-719-0141 hoặc hỏi tại văn phòng địa phương của DSS. Sau khi nghe tin nhắn đã được ghi lại, quý vị sẽ tiếp xúc với một nhân viên có thể cung cấp thông dịch viên cho quý vị. Nếu quý vị bị khuyết tật và cần hỗ trợ về giao tiếp, hãy gọi số 866-719-0141 hoặc TTY: 711.

TitleTypeFormatSizeDownload/Preview